Warunki umowy Travelgenio

1. Korzystanie z Witryny internetowej

Przed skorzystaniem z naszej Witryny internetowej należy uważnie zapoznać się z Regulaminem; należy pamiętać, że dokonanie zakupu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.1. Witryny internetowe www.travelgenio.com (https://www.travelgenio.com) i www.travelgenio.pl (https://pl.travelgenio.com), zwane dalej „WITRYNAMI INTERNETOWYMI”, należą do firmy Travelgenio SL, dalej zwanej „TRAVELGENIO”, spółki z siedzibą pod adresem c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madryt (Hiszpania) o kodzie VAT CIF B85761120 wpisanej do rejestru handlowego w Madrycie w tomie 27001, księga: 0, folio: 1, rozdział: 8, arkusz: M 486495, wpis: 1; przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie biura podróży i w tym celu spółka posiada licencję wydaną przez Wspólnotę Madrytu nr CICMA 2333, na podstawie rozporządzenia 99/1996 z dnia 27 czerwca regulującego prowadzenie działalność biur podróży na terenie Wspólnoty Madrytu.

1.2. TRAVELGENIO oferuje korzystanie z „Witryn internetowych” w celu świadczenia usług internetowego biura podróży, w przypadku których użytkownik, zwany dalej UŻYTKOWNIKIEM, musi zaakceptować bez zmian Regulamin Ogólny zawarty w tym dokumencie. Użytkownik wyraźnie wskazuje akceptację i przestrzeganie bez zastrzeżeń wszystkich warunków Regulaminu TRAVELGENIO. Użytkownicy, którzy nie akceptują naszego Regulaminu, nie są uprawnieni do korzystania z Witryn internetowych TRAVELGENIO.

1.3. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do nabywania usług oferowanych za pośrednictwem Witryn internetowych TRAVELGENIO. Użytkownik oświadcza również, że wszystkie informacje, które podaje w celu uzyskania dostępu do tej Witryny internetowej i podczas korzystania z niej są prawdziwe, kompletne i dokładne.
Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Witryn internetowych oraz odpowiedzialność ta oznacza, że akceptują i znają zastrzeżenia prawne oraz Regulamin korzystania z Witryny internetowej. Produkty i usługi turystyczne zarezerwowane i zakupione przez użytkownika w tej Witrynie internetowej podlegają regulaminowi zakupu, który musi zostać wyraźnie zaakceptowany.
TRAVELGENIO może dokonywać zmian, adaptacji i modyfikacji Witryn internetowych w dowolnym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

1.4 Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania z Witryn internetowych, a także narzędzi udostępnionych zgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem Ogólnym oraz wszelkimi instrukcjami i powiadomieniami, które mogą zostać przekazane.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryn internetowych i całej ich zawartości wyłącznie w celach zgodnych z prawem i dozwolonych, które nie naruszają obowiązującego prawa i/lub uzasadnionych praw TRAVELGENIO i/lub nie powodują strat bezpośrednich lub pośrednich.

W tym celu użytkownik powinien powstrzymać się od wykorzystywania jakichkolwiek treści Witryny internetowej do celów i dla uzyskania skutków niezgodnych z prawem, zabronionych, godzących w prawa i interesy osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z Witryny internetowej, sprzętu komputerowego i dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym (włamanie) firmy lub innych użytkowników albo dowolnego użytkownika Internetu (sprzęt i oprogramowanie).

Zgodnie z powyższym użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych użytkownikom Witryny internetowej, w tym między innymi tekstów, fotografii, wykresów, obrazów, ikon, technologii, oprogramowania, linków i innych treści audiowizualnych lub dźwiękowych, a także ich szaty graficznej i kodów źródłowych (dalej „Treści”), zgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem Ogólnym, innymi powiadomieniami, regulaminami użytkowania i instrukcjami przekazanymi użytkownikowi, a także ogólnie przyjętą moralnością i porządkiem publicznym oraz w szczególności zobowiązuje się nie wykonywać niżej wymienionych czynności:

  • powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób komunikować publicznie, przekształcać albo modyfikować Treści, chyba że jest do tego upoważniony przez posiadacza odpowiednich praw lub jest to dozwolone przez prawo;
  • eliminować, manipulować lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać prawa autorskie i inne dane identyfikacyjne w ramach zastrzeżonych praw TRAVELGENIO, cyfrowych odcisków palców lub jakichkolwiek innych środków technicznych ustanowionych w celu uznania tych praw.

Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od uzyskiwania, a nawet prób uzyskania Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które odpowiednio zostały mu udostępnione w tym celu lub zostały wskazane w tym celu w Witrynie internetowej, w której znajduje się Treść lub ogólnie są powszechnie używane w tym celu w Internecie, o ile nie niosą ze sobą ryzyka uszkodzenia lub uniemożliwienia korzystania z Witryny internetowej, usług i/lub Treści.

Zabronione jest wykorzystywanie plików graficznych i tekstowych znajdujących się w Witrynie internetowej w celach komercyjnych i/lub do późniejszej dystrybucji. Dostępne tutaj obrazy i zasoby audiowizualne są przeznaczone do wyłącznego użytku użytkowników Witryn internetowych i wyłącznie w celach informacyjnych. Zabrania się zatem wykorzystywania ich w celu zilustrowania działalności, produktów lub wydarzeń innych firm, usług lub produktów.

1.5 TUżytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności przemysłowej TRAVELGENIO oraz wszelkich innych osób trzecich. Korzystanie lub udzielanie dostępu do Witryn internetowych nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek praw do użytych w nich marek, nazw handlowych lub innych znaków wyróżniających.

Użytkownik może pobrać Witrynę na swój terminal wyłącznie do użytku prywatnego, bez celu komercyjnego i nie może w związku z tym wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, komunikować publicznie, przypisywać, przekształcać ani wykorzystywać treści Witryny do celów publicznych lub komercyjnych.

Treść stanowi własność intelektualną TRAVELGENIO lub osób trzecich, które dobrowolnie przydzieliły zawartość i nie można uznać, że użytkownikowi przypisano, z jakiegokolwiek powodu, jakiekolwiek prawa operacyjne lub jakiekolwiek inne prawa, które istnieją lub mogą istnieć w odniesieniu do wspomnianej Treści wykraczające poza to, co jest ściśle niezbędne do prawidłowego korzystania z Witryn internetowych.

1.6 TRAVELGENIO nie gwarantuje dostępności ani ciągłości działania Witryny internetowej. W przypadku uzasadnionych możliwości przerw w działaniu Witryn internetowych użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z wyprzedzeniem.

Dostęp do Witryn internetowych jest bezterminowy; niemniej jednak TRAVELGENIO zastrzega sobie prawo do zawieszenia bez powiadomienia dostępu dla użytkowników, w przypadku uznania, że naruszyli zasady korzystania z Witryny internetowej i do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

1.7 TRAVELGENIO wyłącza wszelką odpowiedzialność za straty i szkodliwe konsekwencje dowolnego rodzaju, które mogą wynikać z: przerwy w działaniu Witryny internetowej lub niemożności uzyskania dostępu do Witryn internetowych; zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa w korzystaniu z Witryn internetowych przez użytkownika i/lub dostępu nieuprawnionych osób trzecich; wszelkich przypadków przenoszenia elementów mających negatywny wpływ na systemy komputerowe; oraz zapewnienia dokładności, kompletności i terminowej aktualizacji treści na swoich Witrynach internetowych.

2. Umowa

2.1 Za pośrednictwem Witryn internetowych TRAVELGENIO użytkownik może uzyskać dostęp do informacji o produktach i usługach stron trzecich związanych z turystyką i podróżami, a w niektórych przypadkach może zarezerwować i kupić niektóre z tych produktów lub usług za pośrednictwem odpowiednich dostawców, takich jak linie lotnicze lub organizatorzy wycieczek zorganizowanych.

2.2 Sprzedaż usług turystycznych oraz innych produktów i usług turystycznych na rzecz użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej będzie prowadzona przez TRAVELGENIO, biuro podróży posiadające niezbędne zezwolenia i licencje do prowadzenia swojej działalności.

2.3 Rezerwacja lub zakup produktów lub usług od dostawców lub organizatorów wycieczek zorganizowanych wybranych przez użytkownika podlega każdorazowo określonym warunkom ustalonym przez tych dostawców i operatorów wycieczek zorganizowanych. Użytkownik zgadza się zaakceptować i przestrzegać warunków zakupu ustanowionych przez dowolnego dostawcę lub organizatora, z którym użytkownik zdecyduje się zawrzeć umowę, w tym, między innymi, płatności wszelkich naliczonych kwot i przestrzegania wszelkich zasad i ograniczeń dotyczących dostępności cen, produktów i usług. Wszelkie szczególne zasady lub ograniczenia dotyczące niektórych cen, produktów lub usług wybranych przez użytkownika można znaleźć w szczegółowych informacjach dotyczących rezerwacji w punkcie Mytrips w naszej witrynie internetowej .

3. Sposób nabywania usług

3.1 Aby zakupić usługę w naszych Witrynach internetowych, należy wykonać następujące czynności:

  • Wybierz żądaną usługę, korzystając z procesów wyszukiwania i wyceny na naszych stronach internetowych.
  • Wejdź na strony płatności, na których należy podać niezbędne informacje w celu zakupienia usługi.
  • Należy podać szczegółowe informacje dotyczące usługi i dane osobowe, takie jak liczba pasażerów, imiona i nazwiska, telefony, adresy e-mail, wiek itp.
  • Zaakceptuj warunki wskazane na stronach płatności.
  • Oraz uzyskaj lokalizator potwierdzenia, który zostanie dostarczony po spełnieniu powyższych wymagań.
  • Cała procedura zakupu w Witrynach internetowych zostanie przeprowadzona w języku hiszpańskim. Gdy zakup zostanie sformalizowany, użytkownikowi zostaną przesłane informacje i dokumenty niezbędne do świadczenia zakupionych usług. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu w odniesieniu do zakupionej usługi lub nazwy klienta, użytkownik musi niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta TRAVELGENIO. TRAVELGENIO działa jedynie jako pośrednik dla dostawców usług turystycznych i dlatego nie może zagwarantować, że wszelkie wykryte błędy zostaną poprawione bezpłatnie. Ponadto we wszystkich przypadkach TRAVELGENIO naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 euro (w tym VAT) za każdego pasażera.

4. Regulamin rezerwacji

4.1. Anulowanie i zmiany:

4.1.1Jeżeli linia lotnicza wstrzyma działalność z powodu niewypłacalności lub z jakiegokolwiek innego powodu, TRAVELGENIO, działając jako pośrednik, powiadomi pasażerów o tej okoliczności wraz z wszelkimi istotnymi informacjami, jakie posiada. W takich przypadkach pasażer musi ubiegać się o zwrot niewykorzystanych biletów od linii lotniczej, ponieważ umowa przewozu jest sformalizowana między pasażerem a linią lotniczą sprzedającą lot.

4.1.2 Należy pamiętać, że w przypadku zakupu biletu powrotnego, ale nieskorzystania z odlotu, niektóre linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do anulowania powrotu. Jeśli użytkownik nie planuje skorzystać z odlotu, zalecamy skonsultowanie się bezpośrednio z TRAVELGENIO lub linią lotniczą co najmniej 48 godzin przed odlotem.

5. Opłata za usługi biura podróży: Koszty zarządzania, anulowania, zmiany, zwrotu i wysyłki

5.1 Na mocy artykułu 19 rozporządzenia 99/1996 z dnia 27 czerwca regulującego prowadzenie działalności biur podróży we Wspólnocie Madrytu TRAVELGENIO otrzymuje opłatę za usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych. Klient lub użytkownik tych usług zostanie wcześniej poinformowany o opłacie za usługę.

5.2 Opłata za usługę obejmuje koszty zarządzania lub koszty administracyjne, które nigdy nie podlegają zwrotowi.

5.3 Dodatkowe koszty zostaną naliczone w następujących przypadkach:

  • 50,00 euro (Z VAT) w przypadku rezerwacji telefonicznych.

       ZMIANY, ODWOŁANIA, ZWROTY I WYSYŁKI

5.4 Jeśli użytkownik się wnioskuje o zmiany, anulacje, zwroty i wysyłki w związku z zakupioną usługą lotniczą lub jakąkolwiek inną usługą turystyczną działania te mogą być zorganizowane za pośrednictwem TRAVELGENIO, pod warunkiem, że linia lotnicza lub usługodawca oraz cena zakupu pozwalają na zmianę, anulowanie lub zwrot.

  • 50,00 euro (Z VAT) na pasażera za zarządzanie zmianami lub anulowaniem.

5.5 W każdym przypadku użytkownik będzie odpowiedzialny za pisemne powiadomienie TRAVELGENIO na piśmie (minimum 48 godzin przed wyjazdem) w godzinach pracy o żądanej zmianie, anulowaniu, zwrocie lub wysyłce, aby następnie zostać poinformowanym o tym, czy można to zrobić oraz czy istnieją kary umowne i czynności, które należy podjąć.

5.6 Ceny i płatności

5.6.1 TRAVELGENIO akceptuje płatności kartą debetową i kredytową za pomocą kart Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron i Maestro i płatności Paypal, CB, JCB, Ideal i Trustly.

5.6.2 Visa i Master Card opracowały bezpieczny system płatności online. System bezpiecznego handlu elektronicznego opiera się na wydawcy karty (banku lub kasie oszczędnościowej) identyfikującym posiadacza karty przed autoryzacją płatności online. TRAVELGENIO stosuje się do tego protokołu bezpieczeństwa, dlatego po wybraniu produktu do zakupu i wprowadzeniu numeru karty wydawcy otworzy się okno z prośbą o identyfikację, wyświetlając jedną z następujących ikon:

5.6.3 Dane karty i hasło użytkownika są chronione przez ten system bezpieczeństwa od momentu ich wprowadzenia. Po zakończeniu identyfikacji wydawca powiadamia TRAVELGENIO, że posiadacz karty dokonuje zakupu, aby można było zakończyć proces. Jeżeli identyfikacja nie jest zadowalająca, wydawca powiadamia TRAVELGENIO, aby mogło odpowiednio postępować. To okno jest poza kontrolą TRAVELGENIO, a wydawca jest odpowiedzialny za wszelkie incydenty, które mogą w związku z nim wyniknąć. Jeśli użytkownik znajdzie się w takiej sytuacji, musi skontaktować się z wydawcą.

5.6.4 Metody płatności i wymogi bezpieczeństwa w procesie zakupu są zgodne z dobrze znaną dyrektywą PSD2 lub prawodawstwem europejskim regulującym świadczenie usług płatniczych i elektronicznych transakcji płatniczych. Została transponowana do hiszpańskiego ustawodawstwa na mocy dekretu królewskiego 19/2018 z dnia 23 listopada o usługach płatniczych i pilnych środkach w sprawach finansowych. W TRAVELGENIO wpływa to na zakupy opłacane kartą bankową.

Jednym z głównych celów PSD2 jest poprawa bezpieczeństwa online i wzmocnienie ochrony przed oszustwami w transakcjach bankowości internetowej.

Jednym z głównych środków bezpieczeństwa jest obowiązkowe stosowanie Silnego Uwierzytelniania Klienta (SCA) we wszystkich zakupach elektronicznych od 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem, że nie ma zastosowania żaden z wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu. To silne uwierzytelnianie wymaga zastosowania 2 składników do wyboru: informacji znanych użytkownikowi (np. hasło), przedmiotów posiadanych przez użytkownika (np. telefon komórkowy) i cech identyfikujących użytkownika (np. odcisk palca lub twarz). Pierwszy składnik już nie wystarcza, wymagane są 2 składniki (uwierzytelnianie dwuskładnikowe lub SCA).

Bezpieczny proces zakupu i wymagania dotyczące uwierzytelniania zależą od banku wydającego i mogą składać się z kodu otrzymanego w wiadomości SMS i drugiego składnika lub walidacji w aplikacji banku użytkownika. Należy dowiedzieć się, jakie czynności podejmuje bank użytkownika w celu umożliwienia dokonania kolejnych zakupów.

The User is responsible for the safekeeping and preservation of the elements used in the authentication process and TRAVELGENIO has no other responsibility over them.

5.7 Refunds

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie elementów wykorzystywanych w procesie uwierzytelniania, a TRAVELGENIO nie ponosi za nie innej odpowiedzialności.

5.8 Zwroty pieniędzy

Zwroty, o ile jest to dopuszczalne, będą dokonywane przy użyciu metody płatności pierwotnie użytej w momencie rezerwacji; w każdym przypadku zostaną one wypłacone użytkownikowi, który pierwotnie dokonał płatności.

Migracja i wymagania zdrowotne

Każdy kraj ma prawo do ustanawiania własnych wymagań wjazdowych oraz do ustalania wymagań zdrowotnych dla obywateli innych krajów. Należy pamiętać, że takie wymagania zwykle różnią się w zależności od narodowości pasażera.

Przepisy dotyczące paszportów i wiz mogą ulec zmianie, dlatego na długo przed wizytą należy skonsultować się z odpowiednią ambasadą.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie niezbędnej dokumentacji do odbycia podróży, w tym paszportu, wizy i dokumentów zdrowotnych. Ewentualne straty z powodu braku tej dokumentacji obciążają użytkownika, a w szczególności koszty przerwania podróży i ewentualnej repatriacji.

Dlatego zalecamy, aby zawsze sprawdzić różne formalności dla wybranych krajów docelowych i tranzytowych oraz czas potrzebny na wykonanie wszystkich powiązanych czynności.

5.9 Podróże w jedną stronę

Aby wjechać do większości krajów, należy posiadać bilet wyjazdowy z tego kraju i wystarczające środki, aby pozostać na terytorium przez czas wskazany w dokumentach podróży. Przed zakupem biletów radzimy skontaktować się z konsulatem kraju docelowego. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do tego lub innych wymogów imigracyjnych, linia lotnicza może nie zezwolić użytkownikowi na wejście na pokład.

6. Warunki dotyczące produktów i usług – Loty

6.1 Ograniczenia dotyczące cen

6.1.1. TTRAVELGENIO SL działa przez cały czas jako pośrednik między użytkownikami a liniami lotniczymi, z którymi użytkownik bezpośrednio formalizuje umowę przewozu. Niniejszym informujemy, że szczegółowe warunki każdej ceny w związku ze zmianami i anulowaniami rezerwacji są ustalane przez każdą linię lotniczą, a obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że rozumie, że potwierdzając zakup, akceptują te warunki.

6.1.2 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie użytkownika, użytkownik nie stawi się na lot, oznacza to „niewykorzystanie rezerwacji”. Należy pamiętać, że w okresie ważności biletu zawsze można zażądać zwrotu podlegających zwrotowi, niewykorzystanych podatków.

6.1.3 For voluntary cancellations of the trip by the passenger, TRAVELGENIO recommends taking out our cancellation products when reserving your ticket.

6.2 Kombinacje cen

6.2.1 Aby zawsze oferować najlepsze i najszersze opcje podróży, nasz system może łączyć dwie ceny „w jedną stronę” zamiast ceny „powrotu”. Ponadto, w przypadku kombinacji cen, w związku ze zmianami i anulowaniem obowiązują szczegółowe warunki dotyczące każdej ceny.

6.2.2 Czasami w celu oferowania najbardziej konkurencyjnych cen nasza wyszukiwarka oferuje kombinacje lotów będące wynikiem kombinacji 2 rezerwacji, jednej na odlot, a drugiej na lot powrotny. W przypadku rezerwacji tej opcji zostanie dokonana rezerwacja na odlot i kolejna rezerwacja na lot powrotny z dwoma różnymi lokalizatorami, które są traktowane jako niezależne rezerwacje zmian i anulowania zgodnie z określonymi warunkami każdej z zaangażowanych linii lotniczych.

6.3 Szczegółowe warunki dotyczące lotów tanimi liniami lotniczymi

6.3.1 TRAVELGENIO oferuje możliwość rezerwacji biletów w tanich liniach lotniczych. Bilety tanich linii lotniczych nie są wystawiane przez TRAVELGENIO, ale przez linię lotniczą, w związku z czym pasażer bezpośrednio formalizuje umowę przewozu z linią lotniczą.

6.3.2 Po potwierdzeniu rezerwacji przez linię lotniczą użytkownik otrzyma od TRAVELGENIO wiadomość e-mail z potwierdzeniem ze szczegółami lotu.

6.3.3 Jeśli użytkownik chce wprowadzić zmiany lub poprosić o usługi specjalne, musi skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą. TRAVELGENIO nie może dokonywać zmian ani zwrotów za rezerwacje lotów tanimi liniami lotniczymi, ponieważ nie działa jako agent tanich linii lotniczych. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana do użytkownika, będzie zawierać dane kontaktowe linii lotniczych.

6.3.4 Należy pamiętać, że żadna z tanich linii lotniczych nie zezwala na przewóz zwierząt domowych i istnieją ograniczenia dotyczące zezwalania na usługi specjalne. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy się z nimi skontaktować.

6.3.5 Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą podróżować bez osoby dorosłej, która ukończyła co najmniej 16 lat. Tanie linie lotnicze generalnie nie pozwalają na wejście na pokład samolotu dzieciom poniżej 14 roku życia bez opieki.

7. Dodatkowe obowiązujące warunki

Prawa pasażerów na mocy rozporządzenia WE 261/2004.

Należy pamiętać, że podróżując na terenie UE lub poza nią, użytkownik może mieć prawo do wniesienia powództwa przeciwko odpowiedniej linii lotniczej w przypadku odwołania, opóźnień lub braku możliwości wejścia na pokład.

Więcej informacji na temat rozporządzenia WE 261/2004 znajduje się tutaj.

Aby dokonać zakupu w Witrynach internetowych, użytkownik zostanie poproszony o podanie danych identyfikacyjnych pasażerów/podróżnych oraz metody płatności. Ten proces odbywa się w kilku krokach. Po wprowadzeniu tych danych i przed dokonaniem zakupu użytkownik zobaczy szczegóły, aby mógł je sprawdzić, a następnie przejść do zakupu. Ponadto po dokonaniu zakupu użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającą wszystkie informacje o zakupie oraz dowód zakupu.

Niezwykle ważne jest, oraz wyłączną odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik, aby dokładnie sprawdzić dane identyfikacyjne wprowadzone podczas dokonywania rezerwacji, takie jak imię i nazwisko, numer dokumentu lub paszportu, adres e-mail, telefon itp., ponieważ w momencie dokonania rezerwacji biletów lub wydania bonów serwisowych, wszelkie zmiany, modyfikacje lub anulowanie będą podlegać opłatom i karom umownym.

Użytkownik musi dokonać płatności przed potwierdzeniem rezerwacji.

TRAVELGENIO zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta dodatkowych informacji w celu weryfikacji zakupu.

Fakt złożenia wniosku o rezerwację wiąże się ze zobowiązaniem klienta do autoryzacji obciążenia dostarczonej przez niego karty kredytowej lub debetowej. W przypadku braku możliwości obciążenia karty kredytowej (transakcja odrzucona) klient powinien wiedzieć, że ponieważ rezerwacja nie została opłacona, nie można jej potwierdzić.

Bilety lotnicze są opłacane kartą kredytową lub debetową przed wystawieniem biletu.

Ceny wskazane w Witrynach internetowych zawierają opłaty lotniskowe. Nie obejmują kosztów wiz ani podatków wyjazdowych na terytorium, które można zapłacić w lokalnej walucie lub dolarach amerykańskich na tym terytorium. Zmiany obowiązującej ceny z powodu opóźnienia w zapłacie za rezerwację od momentu dokonania rezerwacji do momentu wystawienia biletu zostaną przeniesione na klienta.

Użytkownik musi sprawdzić linię lotniczą, lokalizator oraz reżim cenowy zastosowany przy zamawianiu usługi.

8. Prawa, ograniczenia i jurysdykcja

8.1. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Cała zawartość Witryny internetowej (w tym tekst, obrazy, znaki towarowe, projekty, oprogramowanie itp.) jest własnością firmy TRAVELGENIO lub jej dostawców treści oraz jest chroniona i uznawana na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zabrania się ich kopiowania, używania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody TRAVELGENIO.

8.2 Obowiązujące prawo

We wszystkich punktach niniejszy Regulamin Ogólny podlegają prawu hiszpańskiemu.

8.3 Zasady odpowiedzialności wynikające z przepisów UE i konwencji montrealskiej 

Jak wskazano powyżej, umowa przewozu jest sformalizowana bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem a liniami lotniczymi obsługującymi wybrane loty.

Pasażerom zaleca się odprawę co najmniej półtorej godziny (90 minut) przed lotem w przypadku lotów krajowych i trzy godziny (180 minut) w przypadku lotów międzynarodowych oraz trzy godziny przed docelowym portem lotniczym w USA lub międzylądowaniem (180 minut) wcześniej.

Należy pamiętać, że po przybyciu na lotnisko, jeśli bagaż użytkownika nie dotrze lub zostaną wykryte uszkodzenia, użytkownik musi niezwłocznie wypełnić Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report, PIR) na tym samym lotnisku.

9. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

Chodzi tu o prawo użytkownika do odstąpienia od umowy w określonych przypadkach bez konieczności uzasadniania swojej decyzji lub płacenia kary.

Zgodnie z artykułem 103 ust. 1) Królewskiego dekretu legislacyjnego 1/2007 z dnia 16 listopada zatwierdzającym znowelizowaną treść Ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, prawo odstąpienia nie dotyczy umów o świadczenie usług noclegowych do celów innych niż zakwaterowanie, transport towarów, wynajem pojazdów, wyżywienie lub usługi związane z rozrywką, jeżeli umowy przewidują konkretną datę lub okres realizacji.

W zakresie przewozu osób, zgodnie z artykułem 93 k) Królewskiego dekretu legislacyjnego 1/2007 zatwierdzającym zmieniony tekst Ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników, rozporządzenie dotyczące sprzedaży na odległość (z wyjątkiem artykułu 98.2) nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług przewozu osób. Dlatego w przypadku rezerwacji usług przewozu osób prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania. Jeżeli UŻYTKOWNIK wyrazi chęć anulowania zakupionych biletów, obowiązują warunki anulowania danej firmy.

10. Poufność

10.1. TRAVELGENIO szanuje prawo użytkownika do prywatności. Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie prywatności i bezpieczeństwa danych, które identyfikują użytkownika. W tym celu, w związku z naszą polityką poufności, informujemy, że:

10.2. Zamawiając produkt lub usługę za pośrednictwem naszej Witryny internetowej, użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer karty kredytowej lub debetowej, datę ważności karty i numer telefonu. Dane te umożliwią nam zrealizowanie zamówienia użytkownika i poinformowanie użytkownika o jego statusie.

10.3. Jeśli użytkownik weźmie udział w konkursie lub promocji, poprosimy o imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail użytkownika. Dane te są niezbędne do organizowania konkursów i powiadamiania zwycięzców.

10.4. Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim spoza naszej organizacji. Jeśli zarezerwujesz lub zakupisz produkt lub usługę za pośrednictwem naszej Witryny internetowej, możemy jednak przekazać te dane stronom trzecim, z którymi TRAVELGENIO utrzymuje stosunki handlowe i które mogą być rezydentami w dowolnym miejscu na świecie. Możemy również dostarczać wspomnianym stronom trzecim globalne statystyki dotyczące naszej sprzedaży, klientów, ruchu danych i innych informacji na stronie internetowej, ale statystyki te nie będą zawierać żadnych danych, które mogą identyfikować użytkownika osobiście.

10.5. Gromadzimy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które uważamy za niezbędne do świadczenia wysokiej jakości dostosowanych usług, które mogą obejmować porady i informacje na temat naszych produktów i usług oraz możliwości, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika korzystne.

10.6. Rejestrując się w TRAVELGENIO i wyraźnie akceptując otrzymywanie naszych biuletynów, użytkownicy zgadzają się również na otrzymywanie przydatnych informacji od firm, które wybraliśmy wcześniej, aby wysyłać użytkownikowi oferty, promocje i rekomendacje dotyczące produktów i usług, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika.

10.7. Wyślemy wszystkie niezbędne informacje do dostawcy wybranego podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i prosimy o przestrzeganie tych samych zasad.

10.8. Stosujemy również rygorystyczne procedury bezpieczeństwa dotyczące przechowywania i ujawniania danych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do nich, zgodnie z Ustawą organiczną o ochronie danych i gwarancji praw cyfrowych, 3/2018 obowiązującą w Hiszpanii.

11. Używanie plików cookie

11.1. Pliki cookie to fragmenty informacji, które przeglądarka przechowuje na dysku twardym komputera. Za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę internetową TRAVELGENIO, nasz serwer rozpozna plik cookie i przekaże nam informacje o Twojej ostatniej wizycie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje korzystanie z plików cookie, ale zazwyczaj ustawienia przeglądarki można zmienić i zatrzymać tę praktykę. Nawet jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie, możesz nadal korzystać z większości usług naszej Witryny internetowej, w tym kupować produkty lub usługi.

11.2. Jeśli w którymś momencie zechcesz przesłać nam komentarz lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

12. Ochrona danych

Dane osobowe podawane przez użytkowników w celu korzystania z Serwisu podlegają polityce prywatności zawartej w punkcie „Ochrona danych”.

12.1.- PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała zawartość Witryny internetowej (w tym tekst, obrazy, znaki towarowe, projekty, oprogramowanie itp.) jest własnością TRAVELGENIO lub jej dostawców treści oraz jest chroniona i uznawana w kraju i za granicą. Zabrania się ich kopiowania, używania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody TRAVELGENIO.

13. Korzystanie z Witryn internetowych

Witryny internetowe przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku osobistego użytkowników. Modyfikowanie, powielanie, duplikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, sprzedaż, odsprzedaż i inne sposoby wykorzystywania ich do celów komercyjnych lub innych są zabronione. Zobowiązujesz się nie korzystać z tej Witryny internetowej w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych.

14. Links to other websites

Witryna internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nad którymi TRAVELGENIO nie ma kontroli i za które TRAVELGENIO w oczywisty sposób nie ponosi żadnej odpowiedzialności. TRAVELGENIO nie sponsoruje ani nie gwarantuje żadnej z tych stron internetowych podmiotów zewnętrznych, które zostały dołączone dla wygody użytkowników.

15. Procesy, konsultacje i reklamacje

Użytkownicy mogą przesyłać swoje wnioski dotyczące procesów, konsultacji i reklamacji do TRAVELGENIO, S.L., korzystając z następujących danych kontaktowych:

Ekskluzywna Witryna internetowa MyTrips dla procesów obsługi klienta, na której znajdziesz szczegółowe informacje na temat rezerwacji i możesz zainicjować prośby o anulowanie, zmianę, konsultację w sprawie płatności itp.

Postal address Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28.037 Madrid

Email: [email protected]

Finally, through the following link you will find information on the European Union’s Online Dispute Resolution platform:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

 

Travelgenio.pl używa plików cookie

Są one wykorzystywane do różnych celów. Klikając „Wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się z naszym oświadczeniem o ochronie Prywatność i pliki cookie , a my otrzymujemy niefunkcjonalne pliki cookie. Za pomocą tych niefunkcjonalnych plików cookie Travelgenio.pl może przekierować Cię do innej witryny na podstawie odwiedzonych stron.

Pokaż więcej
Wszystkie pliki cookie Niezbędne pliki cookie