Polityka prywatności Travelgenio

Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych?

Nazwa spółki: TRAVELGENIO, S.L.
Adres pocztowy: C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madryt, Hiszpania
Telefon: +48 22 397 05 12
Kontakt: https://pl.travelgenio.com/customerservices/pl-PL/318
Inspektor Ochrony Danych: Ronald Limmen
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2016/679, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że TRAVELGENIO, S.L. przetwarza szczegółowe dane klientów do następujących celów:

 • Prawidłowa obsługa zakupów, rezerwacji, konsultacji oraz wydawania biletów i voucherów podróżnych wszelkiego typu.
 • Usprawnienie usług, które Państwo subskrybują poprzez analizę Państwa zachowania jako użytkownika tych usług, a następnie dostosowanie ich do Państwa upodobań i potrzeb.
 • Stworzenie komercyjnego profilu w oparciu o dostarczane informacje, w celu przesyłania spersonalizowanych treści reklamowych, które zostały sprofilowane przy użyciu plików „cookie”.
 • Dystrybucja biuletynów i promocji z reklamami od firmy Travelgenio i zewnętrznych podmiotów współpracujących z firmą: AirHelp, RentalCars, Booking.com.
 • Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom (na przykład działania niezgodne z prawem, ataki typu „denial of service”, wysyłanie spamu, i inne).
 • Udostępnianie danych organom władzy publicznej, pod warunkiem, że takie wymaganie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane w okresie obowiązywania relacji umownych i handlowych, oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązków prawnych w tym zakresie, lub do momentu, gdy wystąpią Państwo z żądaniem ich usunięcia.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy z firmą Travelgenio w związku z nabywanymi usługami lub produktami.

Jakim odbiorcom będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, które potrzebują tych danych do świadczenia zasubskrybowanych lub nabytych usług, takim jak globalne systemy dystrybucji, linie lotnicze, hotele, firmy oferujące hurtową sprzedaż miejsc w hotelach i touroperatorzy, oraz dostawcy usług firmy Travelgenio. Dane osobowe mogą być również udostępniane w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego w tym zakresie.

Jakie prawa mają Państwo wobec udostępnionych danych osobowych i w jaki sposób mogą Państwo z nich korzystać?

Przysługuje Państwu prawo otrzymywania potwierdzenia w przypadku, gdy firma Travelgenio przetwarza dane osobowe, które dotyczą Państwa lub nie. Podobnie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, oraz żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub, w zależności od przypadku, żądania ich usunięcia, kiedy między innymi, nie ma już potrzeby przechowywania danych, dla celów dla których zostały zebrane. W pewnych przypadkach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie dla celów procesów obsługi roszczeń lub ochrony interesów klienta.

W pewnych sytuacjach oraz z przyczyn związanych z Państwa sytuacją osobistą, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Travelgenio zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, za wyjątkiem przetwarzania z uzasadnionych ważkich przyczyn, potencjalnych procesów obsługi roszczeń lub ochrony interesów klientów.

W przypadku odmowy podania danych, które są konieczne do realizacji procesu rezerwacji lub zakupu biletów lotniczych, lub w przypadku gdy podane dane będą niepełne lub nieprecyzyjne, nie będziemy w stanie odpowiednio obsłużyć żądania rezerwacji lub zakupu podróży, lub jakiegokolwiek innego żądania, które wymaga podania określonych danych osobowych.

Podobnie przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, oraz wycofania zgody udzielonej w dowolnym momencie, a takie wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem https://pl.travelgenio.com/customerservices/pl-PL/318

Prosimy pamiętać o podaniu jak najpełniejszych informacji na temat Państwa żądania:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail, z którego Państwo korzystają na koncie lub portalu, którego żądanie dotyczy.

W sprawie wszelkich roszczeń dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów publicznych.

Jakie pliki „cookie” wykorzystujemy?

Aby dowiedzieć się więcej o plikach „cookie” stosowanych na tej stronie internetowej / w aplikacji mobilnej, prosimy zapoznać się z Polityką dot. stosowania plików „cookie” poniżej na tej stronie.

Dostęp do strony Internetowej oraz Warunki Użytkowania

Dostęp do naszej strony Internetowej leży wyłącznie w gestii użytkowników i wiąże się z zaakceptowaniem i przestrzeganiem ostrzeżeń prawnych, warunków użytkowania będących jej integralną częścią. Travelgenio zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia, w dowolnym momencie, zmian i modyfikacji strony Internetowej, które uważa za konieczne.

Zobowiązanie do odpowiedniego korzystania ze strony Internetowej i jej zawartości

Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania ze strony Internetowej oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem zgodnie z przepisami prawa, niniejszym Zastrzeżeniem Prawnym oraz instrukcjami i ostrzeżeniami, o których będzie powiadamiany.

Użytkownik jest zobowiązany do wyłącznego korzystania ze strony Internetowej i jej treści do celów prawnych i niezabronionych, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz które nie naruszają praw firmy Travelgenio lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, ani które nie mogłyby spowodować jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej szkody lub uszczerbku.

W związku z powyższym użytkownik powstrzyma się od wykorzystywania jakichkolwiek treści na stronie Internetowej do celów lub uzyskiwania rezultatów niezgodnych z prawem, zakazanych w niniejszym Zastrzeżeniu Prawnym, oraz takich które mogłyby naruszać interesy osób trzecich lub które, w jakikolwiek inny sposób, mogłyby prowadzić do uszkodzenia, czynić nieprzydatnym, przeciążać lub uniemożliwiać normalne korzystanie ze strony Internetowej, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści zapisanych (hakowanie) na dowolnym sprzęcie komputerowym Grupy, innych użytkowników lub internautów (sprzęt i oprogramowanie).

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z orzecznictwem utrwalonym w Ustawie Organicznej 15/1999 w sprawie ochrony danych osobowych, TRAVELGENIO SL, z siedzibą w C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madryt, Hiszpania („TRAVELGENIO”), niniejszym oświadcza, że w trakcie korzystania z pl.travelgenio.com or www.travelgenio.com, zwanych dalej STRONAMI INTERNETOWYMI, do dokonania zakupu, konieczne jest podanie pewnych podstawowych Danych Osobowych, które będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany oraz zostaną włączone do odpowiednich zautomatyzowanych plików, które zostały wcześniej zarejestrowane we właściwym organie, a których posiadaczem i stroną odpowiedzialną jest firma TRAVELGENIO.
TRAVELGENIO będzie wymagać pewnych Danych Osobowych, które będą obowiązkowe w celu realizacji rezerwacji zakontraktowanego produktu.
Zautomatyzowane gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych ma na celu utrzymywanie relacji umownych nawiązanych z TRAVELGENIO, oraz obsługę zakupu, rezerwacji, konsultacji oraz wydawania biletów i voucherów podróżnych wszelkiego typu –zarządzanie, administrowanie, doskonalenie, dostosowywanie do preferencji i upodobań produktów i usług – oraz wysyłanie, w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacji administracyjnych, technicznych, organizacyjnych lub handlowych dotyczących oferowanych produktów i usług lub produktów i usług, które mogą być oferowane przez firmę TRAVELGENIO i współpracujące z nią spółki.

Podobnie dane osobowe będą gromadzone do następujących celów:

 1. Cele związane z działaniami podejmowanymi przez biura podróży.
 2. Zainteresowane strony wymagają dostarczenia takich danych w celu świadczenie usług zamawianych przez użytkownika.
 3. Weryfikacja kart kredytowych i innych sposobów płatności.
 4. Analiza sposobu korzystania z usług przez użytkowników.
 5. Weryfikacja, utrzymywanie i rozwijanie systemów i analiza danych statystycznych.
 6. Działania w zakresie reklamy, promocji i badań komercyjnych.
 7. Dystrybucja ankiet, na które użytkownik nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi.
 8. Otrzymywanie zautomatyzowanych połączeń (bez ingerencji człowieka) lub wiadomości SMS, w celu bezpośredniej sprzedaży lub reklamy, lub związanych z zakontraktowanymi usługami, w tym wiadomości SMS Premium Rate.

W każdym przypadku, użytkownik poda dane, które będą prawdziwe, dając firmie TRAVELGENIO prawo wyłączania prawa do korzystania z zarejestrowanych usług dla wszystkich użytkowników, którzy podali nieprawdziwe dane, niezależnie od wszelkich innych działań podejmowanych zgodnie z obowiązującym prawem.

KLIENT ma obowiązek przekazać wszelkie dane wymagane do zakontraktowania Usługi. TRAVELGENIO może odmówić rejestracji zainteresowanej stronie jeżeli nie przekaże takich danych. Właściciel danych udziela wyraźnego upoważnienia firmie TRAVELGENIO do przekazywania danych odpowiednim podmiotom, do celów przetwarzania danych autoryzowanych przez użytkownika w celu świadczenia usługi, którą użytkownik subskrybuje od firmy TRAVELGENIO, takim jak linie lotnicze, hotele, firmy oferujące hurtową sprzedaż miejsc w hotelach i touroperatorzy, lub do użycia tych danych w sposób zatwierdzony przez użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

TRAVELGENIO może, a w niektórych przypadkach musi, przekazywać Dane Osobowe innym spółkom do tych samych celów, jak te określone w poprzednim paragrafie dotyczącym zbierania danych osobowych.

Właściciel danych wyraźnie zezwala na to, by wyżej wymienione spółki otrzymywały lub były informowane o danych zawartych w pliku, o którym była wcześniej mowa. W każdym przypadku TRAVELGENIO gwarantuje ochronę poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych w ramach międzynarodowych transferów danych, które mogą mieć miejsce w związku z takim udostępnieniem danych. Jednak, w zależności od celu podróży, rezerwacji lub zakupu, zwracamy uwagę użytkowników, że ich dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu dokonania rezerwacji lub zakupu spółkom zarejestrowanym w krajach lub na terytoriach, które nie gwarantują bezpieczeństwa danych, gdyż nie jest to wymagane w konkretnych przepisach obowiązujących w miejscu ich działalności. Zakup, rezerwacja lub konsultacje dotyczące podróży, biletów lub voucherów od takich spółek lub w wyżej przywołanych krajach obejmują wyrażenie wyraźnej zgody na udostępnienie danych, które są wymagane do realizacji zakupu, konsultacji lub rezerwacji.

W każdym momencie właściciele danych mają prawo wglądu w zautomatyzowane pliki, będąc w stanie skorzystać z prawa do poprawiania, usuwania danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec warunków określonych w prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, oraz do wycofania zgody na przetwarzanie i udostępnianie ich danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem https://pl.travelgenio.com/customerservices/pl-PL/318

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Komisją Europejską a Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa transportu powietrznego z 2001r., klienci dokonujący rezerwacji biletów lotniczych, w przypadku gdy cel podróży lub miejsce międzylądowania znajduje się na terytorium USA, udzielają wyraźnego upoważnienia firmie TRAVELGENIO na udostępnienie przekazanych danych osobowych Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

TRAVELGENIO stosuje wymagane prawem środki bezpieczeństwa w swoich obiektach, systemach i plikach. Podobnie TRAVELGENIO gwarantuje zachowanie poufności wszystkich Danych Osobowych.

® 2009-2019 TRAVELGENIO SL. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Travelgenio Cookie Policy

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie są pakietami informacji, wysyłanymi przez określoną stronę internetową i przechowywanymi w przeglądarce użytkownika. Pliki te pozwalają stronie na wyszukiwanie pewnych informacji, dotyczących nawigacji użytkownika.

Pliki cookie są wykorzystywane głównie dla lepszej wydajności strony internetowej oraz otrzymywania informacji analitycznych, dotyczących jej aktywności. Mogą też być stosowane w celu oferowania użytkownikom spersonalizowanego doświadczenia, uwzględniającego ich wcześniejsze zachowanie i preferencje.

Jaki rodzaj plików cookie jest używany przez Travelgenio?

1. Według jednostki zarządzającej nimi

Pliki cookie strony pierwszej: Pliki te są zarządzane przez nas i służą oferowaniu lepszych doświadczeń naszym użytkownikom

Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki tworzone przez naszych dostawców i firmy współpracujące.

2. Według okresu przechowywania danych

Pliki cookie sesji: Pliki cookie sesji przechowują dane podczas przeglądania sieci, pamiętając przykładowo wybierane loty i daty.

Pliki cookie trwałe: Dzięki tym plikom informacje mogą być bardziej dostępne w dłuższym okresie czasu, nawet po wygaśnięciu sesji.

3. Według celu

Pliki cookie techniczne: Pliki cookie techniczne są kluczowe dla prawidłowego działania strony internetowej i wykorzystywania jej funkcji.

Pliki cookie analityczne: Pliki cookie analityczne określają liczbę użytkowników i ich sposób wykorzystania strony. Informacje te są mierzone i analizowane w celu wprowadzania usprawnień.

Pliki cookie reklamy behawioralnej: Pliki te gromadzą informacje w celu efektywnego zarządzania przestrzenią reklamową naszej strony. Zbierają one dane przeglądania dla oferowania bardziej interesujących promocji, dostosowanych do każdego użytkownika.

Pliki cookie społecznościowe: Są to pliki niezbędne do udostępniania naszej strony internetowej w mediach społecznościowych. Będą one zarządzane przez te media.

Pliki cookie stron trzecich, używane w Travelgenio

DOSTAWCA WIĘCEJ INFORMACJI
 Adwords  https://www.google.com/intl/en-US/policies/privacy/
Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Google https://www.google.com/intl/en-US/policies/privacy/
Doubleclick https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/
Smartlook https://help.smartlook.com/en/articles/3388936-recording-sensitive-data
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://twitter.com/privacy
Yahoo https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
Bing https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Kayak https://www.kayak.de/privacy
Skyscanner https://www.skyscanner.com/cookiepolicy.aspx

Zarządzanie twoimi plikami cookie

Pamiętaj, że po wyłączeniu określonych plików cookie doświadczenie nawigacji może nie być tak dobre, jakim je stworzyliśmy. Jeśli jednak chcesz nimi zarządzać, możesz skorzystać z poniższych łączy w zależności od używanej przeglądarki:

Możesz też znaleźć informacje o plikach cookie zapisywanych na naszych stronach przy użyciu takich narzędzi jak Ghostery.

Opt-out Smartlook.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat użycia plików cookie, możesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Travelgenio.pl używa plików cookie

Są one wykorzystywane do różnych celów. Klikając „Wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się z naszym oświadczeniem o ochronie Prywatność i pliki cookie , a my otrzymujemy niefunkcjonalne pliki cookie. Za pomocą tych niefunkcjonalnych plików cookie Travelgenio.pl może przekierować Cię do innej witryny na podstawie odwiedzonych stron.

Pokaż więcej
Wszystkie pliki cookie Niezbędne pliki cookie